Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

Twitter

Fiscale actualiteiten voor instellingen met de ANBI-status

De laatste tijd zijn er fiscale ontwikkelingen, die relevant zijn voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). In dit artikel gaan wij in op een arrest van de Hoge Raad over intrekking van de ANBI-status, het toezicht van de belastingdienst op ANBI’s en de periodieke giftenaftrek (giften die zich over een periode van tenminste vijf jaren uitstrekken).

ANBI-status met terugwerkende kracht ingetrokken

Als een instelling de ANBI-status wil krijgen, dan moet het bestuur van de instelling een aanvraagformulier invullen en indienen bij het ANBI-team van de belastingdienst. Het belang van de ANBI-status is gelegen in de vrijstelling van schenk- en erfbelasting alsmede voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting.

Als de belastingdienst aan de instelling de ANBI-status toekent, dan is het voor de instelling van groot belang om te blijven voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Daarbij kan worden gedacht aan de volgende voorwaarden: het hebben van een actueel beleidsplan, het aantoonbaar voor ten minste 90% het algemeen belang nastreven en het beschikken over een website met informatie over de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, financiële gegevens en een samenvatting van het beleidsplan.

Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan kan de belastingdienst de ANBI-status intrekken. Op 4 maart 2016 heeft de Hoge Raad bepaald dat zelfs als het bestuur geen verwijt kan worden gemaakt (te goeder trouw is), de intrekking van de ANBI-status ook met terugwerkende kracht kan gebeuren. Het bestuur van een ANBI dient zich ervan bewust te zijn, dat de belastingdienst vaak alleen op basis van het aanvraagformulier de instelling de ANBI-status toekent. Als later blijkt dat volgens de belastingdienst niet wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden, kan de ANBI-status met terugwerkende kracht worden ingetrokken.

Indien er ook maar enige twijfel bij het bestuur van de ANBI bestaat of de instelling voldoet aan alle voorwaarden, is ons advies om vooraf in overleg te treden met het ANBI-team van de belastingdienst. Onze belastingadviseurs kunnen u daarbij begeleiden.

Toezicht op ANBI’s

In het najaar 2015 heeft de belastingdienst aangekondigd om 200 extra boekenonderzoeken uit te voeren bij ANBI’s. De reden is dat de belastingdienst een beter inzicht wil krijgen in welke mate ANBI’s voldoen aan de fiscale regelgeving. Het gaat daarbij om een breed onderzoek. Het gaat daarbij niet alleen over de financiën, maar ook over de statuten, het beloningsbeleid, de publicatieplicht en het hebben van een actueel beleidsplan. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan is de uiterste consequentie dan de ANBI-status van de instelling (mogelijk met terugwerkende kracht) wordt ingetrokken.

Wij ervaren dat de belastingdienst inderdaad boekenonderzoeken aankondigt. Om niet achter de feiten aan te lopen, is het belangrijk om er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan alle wettelijke voorwaarden.

Indien u wilt weten of uw ANBI voldoet aan de voorwaarden, kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van ons kantoor.

Periodieke giftenaftrek

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen, die in een minimale periode van vijf jaren moeten worden verstrekt en uiterlijk eindigen bij overlijden van de gever. Het mag dus niet vooraf vaststaan dat de ANBI de totale gift zeker krijgt (dit noemt men het “onzekerheidsvereiste”). Als de gever overlijdt, dan houden de jaarlijkse giften dus op. De enige manier om zeker te zijn dat de ANBI het totale bedrag ontvangt, is dat de gever in zijn of haar testament vastlegt dat de resterende termijnen als legaat aan de ANBI worden verstrekt. Bijvoorbeeld: na drie jaarlijkse uitkeringen overlijdt de gever. De nog twee resterende termijnen worden dan uit de nalatenschap betaald.

De belastingdienst accepteert niet dat een periodieke gift afhankelijk is van twee levens (bijvoorbeeld een echtpaar). In dat geval wordt volgens de belastingdienst niet voldaan aan het onzekerheidsvereiste. De giften zijn dan niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De rechter heeft het standpunt van de belastingdienst bevestigd. Om geen risico te lopen dat de giftenaftrek wordt geweigerd, is ons advies om alleen periodieke giften op basis van één leven te doen.