Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

Twitter

Boete inkeerregeling verzwegen vermogen verdubbeld van 60% naar 120%

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat de boete die wordt opgelegd aan een belastingplichtige, die met toepassing van de inkeerregeling eerder verzwegen box 3-vermogen alsnog bij de belastingdienst aangeeft, per 1 juli 2016 wordt verdubbeld van 60% naar 120%. Het kabinet overweegt om de boete daarna stapsgewijs verder te verhogen.

Nederland krijgt van veel landen al automatisch bankgegevens en dat aantal landen zal de komende tijd fors toenemen. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat derden concrete informatie aan de belastingdienst verstrekken over zaken die waarschijnlijk belastingontduiking betreffen. Verder hebben recent onderzoeksjournalisten de beschikking gekregen over gehackte informatie van een advocatenkantoor in Panama en hierover is een database met informatie publiekelijk beschikbaar gekomen. De Nederlandse belastingdienst onderzoekt deze database en zal actie ondernemen als sprake is van belastingontduiking. Uit maatschappelijke en politieke reacties blijkt dat strenger opgetreden moet worden tegen belastingontduiking. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom aangekondigd dat per 1 juli 2016 de boete bij de inkeerregeling ingeval van verzwegen box 3-vermogen wordt verdubbeld van 60% tot 120% van de alsnog verschuldigde belasting. Daarnaast overweegt het kabinet de boete bij inkeer in de nabije toekomst stapsgewijs verder te verhogen.

Geen beroep inkeerregeling

Als de belastingdienst zelf ontdekt dat sprake is van verzwegen inkomsten/vermogen, dan bedraagt de maximale boete bij box 1-inkomen, box 2-inkomen en erfbelasting maximaal 100% en bij box 3-inkomen: 300%.

Wel beroep op inkeerregeling

Een belastingplichtige die een beroep wil doen op de inkeerregeling moet zich uit eigen beweging schriftelijk melden bij de belastingdienst en alsnog de juiste en volledige aangiften doen over de desbetreffende jaren. Een voorwaarde voor een succesvol beroep op de inkeerregeling is wel dat de belastingplichtige op het tijdstip van de schriftelijke inkeermelding, niet redelijkerwijs behoefde te vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of de onvolledigheid van eerdere aangiften bekend was of bekend zou worden.

Op basis van de tot 1 juli 2016 geldende inkeerregeling bedraagt de boete maximaal 60% voor box 1, box 2, box 3 en erfbelasting.
Met ingang van 1 juli 2016 wordt de boete bij de inkeerregeling voor box 3-vermogen verdubbeld tot maximaal 120% (box 1, box 2 en erfbelasting blijven ongewijzigd maximaal 60%). Om nog van het lagere boetepercentage gebruik te kunnen maken, is het in ieder geval noodzakelijk dat vóór 1 juli 2016 de inkeermelding wordt gedaan bij de belastingdienst. Het is hiervoor niet nodig dat de belastingdienst de belastingaanslag (met boete) al vóór 1 juli 2016 heeft vastgesteld.

Gelet op deze ontwikkelingen moeten belastingplichtigen, die inkomen of vermogen buiten het zicht van de belastingdienst hebben gehouden, overwegen om vóór 1 juli 2016 gebruik te maken van de huidige inkeerregeling.
Onze belastingadviseurs hebben ervaring met de begeleiding van controles door de belastingdienst in verband met verzwegen (buitenlands) vermogen, waarbij al dan niet sprake is van een beroep op de inkeerregeling. Wij bieden begeleiding bij alle zaken die hierbij aan de orde komen, waaronder communicatie met de belastingdienst, berekeningen van verschuldigde belasting over de desbetreffende jaren en het voeren van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures tegen belasting en/of boetes.