Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Een verstrekte lening onder coulante voorwaarden is niet altijd onzakelijk

Een verstrekte lening onder coulante voorwaarden is niet altijd onzakelijk

In december 2011 heeft Rubicon op haar website een artikel (d.d. 19-12-2011) geplaatst over de arresten van de Hoge Raad van 25 november 2011 over onzakelijke leningen. Van een onzakelijke lening is sprake indien gelieerde partijen, bijvoorbeeld een directeur grootaandeelhouder (hierna: DGA) een lening verstrekt aan zijn besloten vennootschap, die een onafhankelijke derde - onder dezelfde voorwaarden - niet zou hebben overeengekomen. Op 13 januari 2012 heeft de Hoge Raad weer een arrest gewezen over een onzakelijke lening.

De casus was als volgt: een DGA en zijn echtgenote hadden geld geleend aan hun B.V. De lening was verstrekt onder coulante voorwaarden. Deze voorwaarden waren: een lage rente, geen formele zekerheden en geen aflossingschema. De vennootschap kon niet voldoen aan haar financiƫle verplichtingen. De DGA en zijn echtgenote boekten de verstrekte lening af en brachten de kosten daarvan ten laste van hun inkomen in box 1 (als negatieve inkomsten uit overige werkzaamheden). De inspecteur weigerde dat verlies te accepteren. Volgens de inspecteur was sprake van een lening met een onzakelijk debiteurenrisico.

Het Hof was van oordeel dat de inspecteur (die de bewijslast heeft) niet aannemelijk heeft gemaakt dat de DGA en zijn echtgenote de lening onder onzakelijke voorwaarden hebben verstrekt en daarmee onzakelijk debiteurenrisico zijn aangegaan. Het Hof kwam tot de conclusie dat de DGA ten tijde van het verstrekken van de lening van mening was en dat ook redelijkerwijs kon zijn, dat voldoende zekerheid bestond dat de vennootschap de lening zou kunnen aflossen. Het Hof was van oordeel dat het verlies aftrekbaar was. De inspecteur was het hier niet mee eens en ging in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof bevestigd. Hij overwoog daarbij dat de afwezigheid van formele zekerheden, geen aflossingsschema en een rente die wordt bijgeschreven bij de lening, niet per definitie betekent dat sprake is van een onzakelijke lening.

Hieruit trekken wij de conclusie dat leningen met coulante voorwaarden niet altijd als onzakelijk gekwalificeerd kunnen worden. Op basis van het arrest van 13 januari 2012 lijken de, door de Hoge Raad in november 2011, gestelde criteria wat ruimer te kunnen worden uitgelegd dan in eerste instantie werd gedacht. Een waarschuwing is op zijn plaats: dit arrest betekent niet dat als een lening verstrekt aan een gelieerde partij oninbaar wordt, de afwaardering gemakkelijk ten laste van het inkomen of de winst kan worden gebracht. Dit is zeer afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden.

Indien u over dit onderwerp nadere wenst, dan kunt u contact opnemen met de heer
mr. C.G.P. Remmers van Rubicon Belastingadviseurs (tel: 040-235 34 30).