Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Overzicht maatregelen uit het begrotingsakkoord

CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben - zoals bekend - op 26 april 2012 overeenstemming bereikt om het begrotingstekort terug te dringen naar 3%. Het doel van de aanvullende maatregelen (het Stabiliteitsprogramma) is de economische groei versterken, de werking van de woning- en arbeidsmarkt te verbeteren en de aanpak van problemen op het vlak van klimaat en energie.

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste maatregelingen van het Stabiliteitsprogramma:

Pensioen

 • De pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd. In 2013 wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de AOW-leeftijd in stappen verder verhoogd. In 2019 wordt de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar en in 2024 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
 • Als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd worden de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het pensioen naar beneden bijgesteld.

Arbeidsmarkt

 • De werkgevers gaan vanaf 2014 de eerste zes maanden van de WW-uitkering betalen.
 • De ontslagvergoedingen worden beperkt.
 • In 2013 wordt de WW-premie voor de werkgevers tijdelijk verhoogd.

Werknemers

 • De belastingvrije kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer vervalt (zakelijke kilometers vallen buiten de maatregel).
 • Het onbelast priv├ęgebruik van de leaseauto vervalt. Dat betekent dat mensen met een leaseauto geen mogelijkheid meer hebben om geen bijtelling te krijgen als minder dan 500 kilometer per jaar met de auto wordt gereden (met kilometeradministratie).

Woningmarkt

 • Vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annu├»tair worden afgelost. De rente op bijvoorbeeld spaar- of beleggingshypotheken is niet meer aftrekbaar. Dit geldt alleen voor nieuwe gevallen.
 • Als een op 31 december 2012 bestaande lening wordt overgesloten, dan heeft dat geen gevolgen voor de aftrekbaarheid van de rente.
 • Er mag geen grotere hypothecaire lening worden verstrekt dan de waarde van het huis.
 • De overdrachtsbelasting wordt permanent 2%.
 • De huren voor huurders met een inkomen van € 33.000 tot € 43.000 mogen per jaar worden verhoogd met de inflatie plus 1%.

BTW

 • Het algemene BTW-tarief van 19% wordt in oktober 2012 verhoogd tot 21%.
 • Vanaf 2013 wordt ter compensatie de inkomstenbelasting verlaagd, in het bijzonder voor werkenden met een lager inkomen.
 • Er komt onderzoek of zonnepanelen in het lage BTW-tarief kunnen worden ondergebracht.
 • De BTW-verhoging voor podiumkunsten wordt teruggedraaid.

Vennootschapsbelasting

 • Er komt een wetsvoorstel “Bosalrente” om excessieve renteaftrek bij bedrijfsovernames te beperken. Het is onbekend wat onder “excessief” moet worden verstaan.

Overige maatregelen

 • In 2013 wordt de tabelcorrectiefactor niet toegepast in de belastingen (de bedragen worden niet verhoogd in verband met de inflatie).
 • Hogere inkomens worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing.
 • Voor ambtenaren (exclusief de zorg) geldt 2 jaar een nullijn.
 • In de gezondheidszorg worden maatregelen genomen om de stijgende AWBZ-kosten te beperken, onder meer door hogere eigen bijdragen.
 • Fossiele brandstoffen worden zwaarder belast (aardgasheffing, kolenbelasting, rode diesel, leidingwater en eurovignet).
 • De accijnzen op alcohol, tabak en frisdank worden verhoogd.
 • De bankenbelasting wordt verdubbeld tot 600 miljoen euro.
 • De voorgenomen verhoging van de griffierechten vervalt.

Het akkoord dient nog nader te worden uitgewerkt. Zodra de concrete maatregelen bekend zijn, zullen wij u nader informeren.

Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u contact met ons opnemen (040-2353430).