Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Maatregelen aangaande ondernemingen

BELASTINGPLAN 2015

Vennootschapsbelasting

Research en Development

 • De regeling van Research & Development Aftrek (RDA) geeft bedrijven, die over een Speur- & Ontwikkelingsverklaring (S&O-verklaring) beschikken, een extra aftrekpost van de winst voor kwalificerende innovatieve kosten (niet zijnde loonkosten). Het percentage van de RDA blijft 60% (het definitieve percentage worden eind 2014 vastgesteld).
 • De eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering blijft € 250.000. Het tarief in de eerste schijf blijft 35%.
 • De S&O-afdrachtvermindering voor kennisinstellingen vervalt in 2015.

Loonbelasting

Tarief en heffingskortingen 2014

 • Voor het in 2015 geldende tarief en de in de loonbelasting geldende heffingskortingen, wordt verwezen naar het onderdeel inkomstenbelasting.
 • De pseudo-eindheffing voor hoog loon boven € 150.000 (crisisheffing 16%) wordt niet verlengd naar het jaar 2015.
 • De regeling inzake onbelaste rentekorting op personeelsleningen zal worden aangepast.

Bijtelling privégebruik auto

Met ingang van 2015 wordt de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak aangescherpt. Voor de aangescherpte tabellen verwijzen wij naar het onderdeel inkomstenbelasting.

Gebruikelijk loonregeling

 • De maximale doelmatigheidsmarge wordt verlaagd van 30% naar 25%.
 • Hoofdregel wordt dat het gebruikelijk loon ten minste wordt gesteld op het hoogste van bedrag:
  • 75% van het loon van een meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
  • Hoogste loon van overige werknemers van de vennootschap; of
  • € 44.000;
  • Tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat een lager loon gebruikelijk is.
 • Voor DGA’s die een afspraak hebben met de belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon geldt overgangsrecht. Het loon voor 2015  wordt gesteld op 75/70e van het loon in 2013, mits dit loon in 2013 hoger was dan € 43.000. Tenzij het aannemelijk is dat het loon in 2015 op een hoger of lager bedrag gesteld moet worden.

Werkkostenregeling

 • De werkkostenregeling gaat 1 januari 2015 verplicht in.
 • Een aantal punten van de werkkostenregeling wordt aangepast:
  • De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%;
  • Noodzakelijkheidscriterium geldt alleen voor gereedschappen, computer en mobiele communicatiemiddelen. Het criterium heeft als uitgangpunt dat een werkgever geen rekening met privévoordeel voor een werknemer hoeft te houden als de werkgever bijvoorbeeld een computer of tablet redelijkerwijs noodzakelijk acht. Het criterium is een open toets voor de werkgever. Deze wordt ondersteund door een redelijkheidstoets.
  • De vrije ruimte hoeft slechts één keer per jaar te worden getoetst in plaats van ieder aangiftetijdvak.
  • Introductie van de concernregeling. De vrije ruimte mag worden berekend over het hele concern/groep. Van een concern is sprake als de moedermaatschappij minimaal 95% eigendom in de dochter bezit. Indien de concernregeling wordt toegepast is iedere werkgever wél hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde belasting.
  • Het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen vervalt. Voor werkplek gerelateerde voorzieningen komt een gerichte vrijstelling.
  • Vrijstelling branche-eigen producten.

Levensloopregeling

In 2015 wordt opnieuw de kans geboden om levensloop volledig op te nemen. Er zal dan slechts 80% worden belast. De 80% wordt berekend over de stand van het tegoed per 31 december 2013.

Omzetbelasting

Het lage BTW-tarief van 6% op arbeidskosten voor verbouwing en renovatie van woningen ouder dan 2 jaar wordt verlengd tot 1 juli 2015. Op die datum moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

header-kennis-van-zaken.jpg