Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Nieuwe subsidieregeling fiscale aftrek onderhoud monumenten met ingang van 2019

Met ingang van 2019 verdwijnt de huidige fiscale aftrek van 80% van onderhoudskosten van monumentenpanden in de inkomstenbelasting. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe subsidieregeling die maximaal 35% van de instandhoudingskosten dekt.

De voorgestelde subsidie van maximaal 35% is ongeveer gelijk aan de huidige tegemoetkoming van 80% van de aftrekbare onderhoudskosten. Vanaf 2021 is de subsidie voordeliger dan de huidige aftrek omdat vanaf 2021 aftrekposten (waaronder de aftrek voor monumentenpanden) slechts aftrekbaar zijn tegen het laagste belastingtarief.

In de voorlopige regeling, is nu het volgende uitgewerkt:

  • Een aanvraag voor subsidie dient tussen 1 maart en 30 april van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt, aangevraagd te worden. Aanvragen buiten deze periode worden afgewezen. De factuur, waaruit moet blijken in welk jaar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is bepalend.
  • Aanvragen van subsidiabele kosten minder dan € 1.000 worden niet in aanmerking genomen.
  • Bij aanvragen vanaf € 70.000 aan subsidiabele kosten dient bij de aanvraag een inspectierapport toegevoegd te worden. Uit dit rapport moet blijken wat de technische en fysieke staat van het monument is voordat de werkzaamheden zijn begonnen. Het rapport mag maximaal 4 jaar oud zijn.
  • Voor de vraag wat subsidiabele kosten zijn, wordt verwezen naar de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0032075/2018-08-22).
  • Achteraf kan worden verzocht de kosten aan te tonen via gespecificeerde stukken van de werkzaamheden en door foto’s van voor en na de werkzaamheden.
  • Op jaarbasis is maximaal € 40 miljoen euro beschikbaar voor alle aanvragen. Als blijkt dat dit budget wordt overschreden, dan wordt de subsidie voor iedere aanvraag verlaagd zodat bij toekenning van de aanvragen het budget niet wordt overschreden.
  • De subsidieaanvraag dient elektronisch te worden ingediend via een online-portal op www.cultureelerfgoed.nl.
  • De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (binnen 13 weken na 30 april) en de uitbetaling van de subsidie wordt gedaan door de Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Eigenaren van bijvoorbeeld kerken, watertorens en kastelen kunnen meer subsidie krijgen via de subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Eigenaren kunnen vanaf 2019 een subsidie voor 60% van de kosten krijgen, dat is nu 50%. Het budget voor groene monumenten wordt daarnaast verdubbeld naar € 10 miljoen.

Wie echter nog maximaal wil profiteren van de huidige fiscale aftrek, moet zorgen dat onderhoudskosten aan monumentenpanden nog dit jaar uitgevoerd én betaald worden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons kantoor opnemen.