Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Maatregelen tegen excessief lenen bij de eigen bv (de rekening courantmaatregel)

Het kabinet heeft, nadat de rekening courantmaatregel in september 2018 is gepubliceerd, een conceptwetsvoorstel uitgegeven, waarin het lenen van de eigen bv door een aanmerkelijkbelanghouder (hierna: AB-houder) wordt beperkt. Het deel van de schuld dat meer bedraagt dan € 500.000 wordt m.i.v. 2022 in de inkomstenbelasting belast als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Hoofdlijnen conceptwetsvoorstel
Met het conceptwetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wil het kabinet bovenmatig lenen van de eigen bv tegengaan. Door geld te lenen van de eigen bv krijgt een AB-houder (houder van minimaal 5 procent van de aandelen) al de beschikking over het geld, maar wordt belastingheffing uitgesteld en in sommige gevallen zelfs afgesteld.

Bij het vaststellen of schulden meer dan € 500.000 bedragen, worden schulden aan de bv van fiscaal partners en aan verschillende bv’s van de AB-houder bij elkaar opgeteld. Leningen van meer dan € 500.000 die zijn verstrekt aan onder andere kinderen van de AB-houder en/of diens fiscaal partner, vallen tevens onder deze rekening courantmaatregel. De beoordeling vindt plaats op 31 december van het belastingjaar. De eerste keer op 31 december 2022.

Bij de toetsing of de schulden hoger zijn dan € 500.000, worden eigenwoningschulden niet meegeteld. De bv dient echter wel een recht van hypotheek op de eigen woning te hebben gevestigd. Op eigenwoningschulden die op 31 december 2021 bestaan, hoeft geen hypotheekrecht gevestigd te worden.

Schulden die door de AB-houder via een derde zijn geleend van de eigen bv en borgstellingen die door de bv zijn afgegeven, vallen tevens onder het toepassingsbereik van deze maatregel.

Fiscale gevolgen van de maatregel
Het deel van de schuld dat meer dan € 500.000 bedraagt, wordt als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 belast. Voorbeeld: de schuld bedraagt op
31 december 2022 € 700.000. In 2022 wordt een bedrag van
€ 200.000 (€ 700.000 -/- € 500.000) belast in box 2 tegen een tarief van 26,9% (tarief m.i.v. 2021). Indien de schuld één jaar later € 850.000 bedraagt, wordt in 2023 een bedrag van € 150.000 (€ 850.000 -/- € 700.000) belast in box 2.

Deze maatregel werkt niet door naar andere fiscale wetgeving. De lening behoudt tevens haar civielrechtelijke kwalificatie. Over het deel van de lening dat reeds in box 2 is belast, is alsnog rente verschuldigd en de gehele lening moet worden afgelost aan de bv.

Dubbele belastingheffing
Het bedrag dat in de belastingheffing is betrokken in 2022, wordt bij verkoop van de aandelen van het vervreemdingsvoordeel afgetrokken. Hierdoor is in dat jaar minder box 2 belasting verschuldigd. Deze regeling is echter niet van toepassing op bedragen die door de rekening courantmaatregel worden belast in de jaren ná 2022. Hierdoor kunnen bedragen die door deze maatregel zijn belast, op een later moment nogmaals in de belastingheffing worden betrokken. Op grond van het voorbeeld hiervoor, wordt bij de vervreemding van de aandelen wel rekening gehouden met het bedrag van € 200.000 dat reeds in box 2 is belast, maar niet met het bedrag van € 150.000. Als het conceptwetsvoorstel (ongewijzigd) wet wordt, wordt het bedrag van € 150.000 dubbel belast.

Ten slotte
U heeft nog tot eind 2022 de tijd om de schulden aan de eigen bv af te lossen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld dividend uit te keren of de schuld bij een bank te herfinancieren. Als de rekening courantmaatregel gevolgen voor u heeft, dan is het belangrijk om tijdig te inventariseren wat uw mogelijkheden zijn om uw schulden aan de bv vóór 2022 onder de € 500.000 te krijgen. Wij geven u in overweging mee om eventueel in 2019 nog een dividenduitkering te doen om nog gebruik te kunnen maken van het box 2 tarief van 25%, aangezien dit tarief wordt verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% m.i.v. 2021.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kun u contact opnemen met onze belastingadviseurs (040-2353430).